سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان- معرفی
مدیریت پژوهش های کاربردی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی مطلب در وبگاه سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان:
http://rnd.kwpa.ir/find.php?item=1.10.17.fa
برگشت به اصل مطلب