سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان- انتشارات الکترونیکی
فصلنامه پژوهش و فناوری پاییز 94

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه پژوهش و فناوری پاییز 94

نشانی مطلب در وبگاه سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان:
http://rnd.kwpa.ir/find.php?item=1.20.59.fa
برگشت به اصل مطلب