سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان- معرفی مدیر
معرفی مدیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیریت پژوهشهای کاربردی:     مهرداد حیدری ارجلو

                        تحصیلات :      دکتری مهندسی برق

                              تلفن:       33737100-061 ،  33125179-061

                             فکس:       33737100-061

                             ایمیل:        Mehrdad266@yahoo.com

  

نشانی مطلب در وبگاه سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان:
http://rnd.kwpa.ir/find.php?item=1.42.54.fa
برگشت به اصل مطلب