سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان- اولویت های پژوهشی 1400
اولویت های تحقیقاتی سازمان آب و برق در سال ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/15 | 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان:
http://rnd.kwpa.ir/find.php?item=1.62.228.fa
برگشت به اصل مطلب