سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان- انتشارات الکترونیکی
آیین نامه مدیریت و راهبری تحقیقات و فناوری در شرکت های تابعه شرکت های مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/27 | 
 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه پژوهش و فناوری سازمان آب و برق خوزستان:
http://rnd.kwpa.ir/find.php?item=1.20.203.fa
برگشت به اصل مطلب